Huisreglement

Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn duidelijke afspraken onder de vorm van een intern of huishoudelijk reglement onontbeerlijk. Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel bieden deze documenten te allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om proactief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. 
Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd. Hiervoor moeten ze natuurlijk gekend zijn. Vandaar het belang om onze interne reglementen ook te plaatsen op deze website.

De gedragscodes of reglementen hebben o.a. betrekking op:
Voor spelers: houding, mentaliteit, hygiëne, verzorging, voeding, fairplay, stiptheid, studie, discipline, levenswijze, kwetsuren, afspraken, kledij, vervoer, materiaalbeheer, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek, schorsingen... 
Voor ouders: sportief gedrag, positieve instelling, kritiek, medewerking activiteiten, coaching, aanmoediging, kritiek op scheidsrechter, ... 
Voor trainers en afgevaardigden: voorbeeldfunctie, taalgebruik, coaching, eerlijkheid, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek, respect, sportiviteit, communicatie, integriteit, ambassadeur van de club, naleven van interne reglementen, teamwork, ...

Het interne reglement & nuttige richtlijnen: 

Spelers:
Stiptheid
- Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training gaan we samen met de trainer naar het oefenveld. 
- Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (U13-U19) of 45 min. (U5-U12) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. 
- Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen aan het aangewezen terrein. De afgevaardigde en of trainer bepaalt het stipte vertrekuur en zorgt dat het volledige team tijdig (zie thuiswedstrijd) aanwezig is in de kleedkamer. 
- Aanwezigheid op de training is verplicht. 
- Als een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor de training of de wedstrijd, waarschuwt hij tijdig en persoonlijk de trainer. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus. 
- Als een speler geblesseerd is, laat hij dat weten (denk aan ongevallenformulier) en meldt zich bij zijn/haar trainer voor de REVA-training. Daarnaast onderhoudt de speler contact met zijn groep, door regelmatig naar de training te komen en de matchen te bezoeken! Zeker de thuiswedstrijden (zie gedragscodes speler specifiek). Ook houdt de speler de trainer en de REVA-trainster op de hoogte van de evolutie van de blessure.
- Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen (vanaf U13). 
- Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

Houding
- Wees altijd en overal beleefd. 
- Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect. 
- Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand. 
- Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd). 
- Een speler dient zich te schikken naar de genomen sportieve beslissingen door de trainer, coördinatoren en/of TVJO.
- In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen en/of schuttingtaal zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.
- Als club voeren we een beleid van nultolerantie wat drugs, alcohol en diefstal betreft. Bij een verdacht op druggebruik zien wij ons als club genoodzaakt een gesprek te organiseren tussen ombudsman en speler/ouders indien hij/zij minderjarig is en tussen ombudsman en speler indien hij/zij meerderjarig zijn.

Hygiëne, verzorging en voeding 
- Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen. 
- Gelieve bij kwetsuren de clubarts of kinesist te raadplegen.
- Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden. 
- Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. 
- Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden. 
- Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.

Kleding & materiaal
- Wedstrijdshirts worden voor elke wedstrijd door de club verzorgd. 
- Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd en wenselijk bij training. 
- Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden. 
- De verplichte clubkleding dient gedragen te worden voor, tijdens en na de wedstrijd.
- De grootte van de ballen, die door de club werden aanbevolen, dienen in overeenstemming met de leeftijdscategorie te zijn en moeten goed opgepompt zijn. Deze ballen moeten worden meegebracht naar trainingen en wedstrijden.
- Aangezien we beschikken over een kunstgrasveld en op andere locaties ook regelmatig op kunstgras spelen, dien je over het aangepaste schoeisel te beschikken.
- Een lange broek is verplicht te dragen tijdens de trainingen vanaf 1 november tot 1 maart.
- Voetbalschoenen dienen steeds droog en gepoetst te zijn. 
- De verloren voorwerpen bevinden zich in het materiaalhok en kunnen op eenvoudige vraag aan de trainer of afgevaardigde overhandigd worden. 
- Juwelen, uurwerken en andere sieraden worden preventief uitgedaan want ze kunnen zowel eigen letsels als letsels aan tegenstrever tot gevolg hebben.

Infrastructuur
- De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. 
- De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche, maar ook niet tegen een buitenmuur.
- Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de medewerker(s) van de club. 
- Het trainingsmateriaal zal volgens een beurtrol steeds naar het trainingsveld worden gedragen en na de training weer verzameld worden. 
- Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. 
- Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen. 

Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Op de parking zijn de algemeen geldende verkeersregels van toepassing en blijven de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.

Vervoer 
- Alle verplaatsingen worden met de auto gemaakt. 
- Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto's. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt altijd de trainer. 
- Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen. 
- Roken in de wagen tijdens vervoer van kinderen is niet aangewezen en alcoholverbruik is uit den boze (gezond verstand).

Studie en voetbal
- De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Als de combinatie sport-studie een probleem vormt, kan er beroep gedaan worden op de studiebegeleiding binnen de club. Hiervoor kan hij contact nemen met de ombudsman, trainer of team TVJO om in contact te komen met de studiecoach/studiebegeleider.
- Als een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit gemeld te worden maar daar zal steeds begrip voor getoond worden.
- Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden. 
- Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!

Schorsingen
- Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de sanctiecommissie een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen. De beslissing om een disciplinaire straf door te voeren kan dus nooit individueel genomen worden.

Vrijwilligersactiviteiten
- We verwachten van elke speler vanaf U16, dat hij een aantal keren per jaar een actieve rol vervult op het vlak van vrijwilligerswerk. We denken hierbij aan het assisteren bij de ‘papierslag’ en ondersteunende activiteiten rondom catering, lichte onderhouds- en poetswerkzaamheden…
- In ieder geval verwachten we dat elke speler zich vanaf U16 2 keer per jaar aanbiedt voor het fluiten van een jeugdmatch of de wedstrijden van onze jeugdtornooien. Hij neemt hiervoor contact op met de jeugdcoördinator ‘onderbouw’ of reageert positief als hij hiervoor gevraagd wordt. 

Ouders
Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine van onze club. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.

Wat wij van de ouders verwachten:
- Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen kind. - Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. 
- Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. 
- U vervult een voorbeeldfunctie. 
- De ouder verbindt er zich toe zijn kind op sportief vlak over te laten aan de trainer, coördinatoren en/of TVJO. Dit wil zeggen dat enkel de trainer/TEAM-TVJO beslist waar en wanneer de speler speelt. Bij weigering van een selectie in een hoger elftal, zal de speler ook weerhouden worden bij de wedstrijd van zijn oorspronkelijk elftal.
- Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders. 
- Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (bijvoorbeeld premies voor doelpunten) is uit den boze. 
- Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. 
- Gelieve negatieve kritiek te beperken en positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club. 
- Er wordt gevraagd dat u een paar keer per seizoen mee de handen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten.
- Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw kind steeds aanwezig kan zijn. 
- Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer of TEAM-TVJO en dit in deze volgorde. Voor extra sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) of de ombudsman contacteren. 
- Voor de veiligheid en gezondheid van onze jeugd, vragen wij de ouders hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min na het einde van de training.

20 Tips voor sportieve ouders:
1. Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
2. Geef het goede voorbeeld.
3. Dwing ze nooit om UW ambities waar te maken.
4. Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen.
5. Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
6. Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan ‘winnen of verliezen'. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, etc.
8. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
9. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstrever.
10. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters.
11. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
12. Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
13. Laat uw waardering voor de trainer blijken.
14. Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
15. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
16. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.
17. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
18. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
19. Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
20. Probeer op wedstrijddagen in het bijzijn van de kinderen niet te roken, doe dit in ieder geval buiten.