Ouderraad

Inleiding
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspelers en dient als klankbord.
De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het jeugdbestuur – zonder wettelijke bevoegdheden –  en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van het jeugdbestuur.

Wie zijn de leden van de ouderraad?
Vertegenwoordiging van ouders vanaf de groepen U6 t/m U19 met voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.

Hoe de ouderraad contacteren?
Praktisch hebben we ervoor gezorgd dat er per lichting een aanspreekpunt (trainer, afgevaardigde…) is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc... worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de ouderraad als volgt contacteren:
            Via het contactformulier
            Via TEAM-TVJO
            Via de ombudsman

Doelstelling
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en de respectievelijke jeugdspelers binnen FC Esperanza Pelt.
De ouderraad onderhoudt steeds voeling met alle ouders en spelers, zodoende kort op de bal te spelen door opmerkingen snel te ventileren binnen de ouderraad.
De ouderraad stelt de ouders in de gelegenheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen. Als dusdanig stimuleert de ouderraad de actieve participatie van alle ouders in de jeugdwerking en wordt het gevoel versterkt dat de ouders deel uitmaken van de jeugdwerking van FC Esperanza Pelt.
In overleg met het jeugdbestuur verwoordt de ouderraad de verwachtingen, bezorgdheden en meningen van de ouders en de jeugdspelers.
De ouderraad fungeert als adviesraad voor het jeugdbestuur en de sportieve cel. De ouderraad kan adviseren en voorstellen formuleren om de jeugdwerking op organisatorisch vlak beter te laten functioneren.

De ouderraad is een waardevolle informatiebron voor het jeugdbestuur van FC Esperanza Pelt, daar de ouderraad een open communicatie hoog in het vaandel draagt. 

De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen alle partijen, zijnde de ouders, de spelers, het jeugdbestuur en de sportieve cel, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen.

De ouderraad is een schakel tussen ouders, jeugdspelers, jeugdbestuur en sportieve cel. De ouderraad dient niet alleen als klankbord, maar heeft eveneens een spreekbuisfunctie in het belang van de voetbalopleiding van de jeugdspelers.

De ouderraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan van FC Esperanza Pelt toetsen aan de werkelijkheid.

De ouderraad centraliseert de eventuele extra-sportieve bezwaren van de ouders via het contactformulier. De grieven zullen worden besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen.

De ouderraad behandelt de normen en waarden van FC Esperanza Pelt, voornamelijk met betrekking tot het gedrag en de houding van de jeugdspelers/jeugdtrainers tijdens zowel trainingen als wedstrijden. Ook het gedrag van de ouders zal hieraan worden afgetoetst.

Functioneren

De ouderraad streeft ernaar om elke leeftijdscategorie (U6 tot en met U19) te laten vertegenwoordigen door minstens 1 ouder (bij voorkeur een andere persoon dan de ploegafgevaardigde).

Elk lid van de ouderraad vertegenwoordigt zijn leeftijdslichting.

De ouderraad laat zich niet in met het sportieve jeugdbeleid van FC Esperanza Pelt en behandelt tevens geen individuele belangen.

De ouderraad vergadert tenminste éénmaal per 2 maanden. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. De verslagen zijn ter beschikking via cloud en/of in afgedrukte vorm op de club.